Algemene verkoopvoorwaarden

1. Algemeen:
1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden al onze overeenkomsten, offertes en bestellingen, en alle daaruit voortspruitende leveringen beheerst door de hierna vermelde voorwaarden. Deze voorwaarden worden door de klant aanvaard door het loutere feit met onze firma te onderhandelen of een overeenkomst af te sluiten.
1.2. Behoudens uitdrukkelijke en andersluidende schriftelijke overeenkomst, hebben onderstaande contract voorwaarden voorrang op de contractsvoorwaarden voorkomende op de documenten van onze medecontractant en dienen deze laatste als niet bestaande te worden beschouwd.
1.3. Wij behouden ons het recht voor de verbintenissen aangegaan door of de verkopen gesloten door onze vertegenwoordigers te annuleren binnen de 3 maanden nadat wij daarvan kennis hebben gekregen.
1.4. Onze prijsoffertes zijn slechts geldig gedurende 15 dagen na de datum ervan. Na deze tijdspanne behouden wij ons het recht voor onze prijzen te wijzigen of de bestelling te weigeren. Al onze prijzen zijn exclusief btw, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding.
1.5. Wanneer een prijsofferte van onze firma ondertekend wordt door de klant, wordt een volledige en rechtsgeldige overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen. Hetzelfde geldt wanneer de levering wordt uitgevoerd nadat een prijsofferte aan de klant werd verstuurd, behoudens onmiddellijke en aangetekend protest binnen de 24 uur na de levering.
1.6. Wij behouden ons het recht voor de overeengekomen koopwaar, zelfs wanneer het merk daarvan vermeld is, te vervangen door andere koopwaar van dezelfde prijs en kwaliteit.
1.7. Onze prijsoffertes en order bevestigingen gelden enkel voor de karakteristieken die daarin uitdrukkelijk worden beschreven. De karakteristieken voorkomend in lastenboeken, plannen of andere documenten naar dewelke niet uitdrukkelijk wordt verwezen, zijn niet tegenstelbaar aan ons, onverminderd ons recht zelf de toepassing van deze bepalingen in te roepen.
1.8. Alle afmetingen en gewichten worden enkel ten titel van inlichting en bij benadering opgegeven. Zij kunnen geen aanleiding geven tot enige betwisting, noch weigering der levering, noch prijsvermindering. Alle leveringen en materialen zijn onderhevig aan de gebruikelijke toleranties.
1.9. Alle ontwerpen, studies en tekeningen blijven ten allen tijde onze eigendom. Zij mogen in geen geval gebruikt, medegedeeld of gekopieerd worden, zelfs gedeeltelijk, zonder onze schriftelijke toelating. Alle documenten die door ons werden opgesteld, van welke aard ook, blijven onze eigendom, en dienen op eerste verzoek aan ons te worden terugbezorgd.
1.10. Indien gecontracteerd werd onder opschortende voorwaarden (bv het verkrijgen van een lening voor de gedeeltelijke of volledige contractprijs), verbindt de klant zich ertoe onmiddellijk als een goede huisvader al het nodige te doen voor de verwezenlijking van deze opschortende voorwaarden. De klant verbindt er zich toe ons nauwgezet op de hoogte te houden van de daartoe ondernomen stappen en het resultaat daarvan. Indien de klant nalaat de nodige stappen te ondernemen of ons daarvan op de hoogte te houden, zullen de opschortende voorwaarden geacht worden gerealiseerd te zijn en zullen wij het recht hebben de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen. Indien de opschortende voorwaarde bestaat in het verkrijgen van een lening, impliceert dit enkel het aanvragen en verkrijgen van een lening voor het bedrag in het contract met onze firma voorzien. Het aanvragen van een hoger bedrag wordt beschouwd als een verhindering door de klant van de realisatie van de voorwaarde, waardoor deze geacht zal worden gerealiseerd te zijn en waardoor wij het recht hebben de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen.

2. Termijnen - uitvoering - ontbinding
2.1. De voorziene leveringstermijnen zijn steeds bij benadering en zonder enige verbintenis van onzentwege. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, kan de niet naleving ervan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding.
2.2. De overeengekomen termijnen nemen een aanvang of worden, indien een vaste aanvangsdatum werd overeengekomen, uitgesteld tot op het ogenblik dat cumulatief aan volgende voorwaarden is voldaan:
  • wij zijn in het bezit gesteld van een voor akkoord ondertekende overeenkomst of prijsofferte
  • het overeengekomen voorschot vóór de levering werd betaald
  • de klant heeft alle gegevens verstrekt, die nodig zijn voor het opstellen en uitvoeren van het contract
2.3. Onder de overeengekomen termijnen worden enkel de werkdagen begrepen, met uitsluiting van weekends, verlof- en feestdagen, weerverletdagen e.d.. Gedurende deze laatste worden de termijnen geschorst. Iedere bewijslast dat een vertraging aan onze fout zou te wijten zijn, is ten laste van de klant.
2.4. Wanneer de klant nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, alsmede in geval van faillissement of kennelijk onvermogen, hebben wij het recht de overeenkomst zonder enige ingebrekestelling en van rechtswege als ontbonden te beschouwen. Het volstaat de klant hiervan te verwittigen bij eenvoudig aangetekend schrijven. In geval van ontbinding van de overeenkomst ten laste van de klant of verbreking van de overeenkomst door de klant, komen partijen uitdrukkelijk overeen dat de klant aan onze firma een schadevergoeding zal verschuldigd zijn die forfaitair wordt begroot op 25% van de contractprijs. Dit bedrag kan hoger zijn indien de werkelijk geleden schade hoger is. In geval van ontbinding van de overeenkomst ten laste van ons, zal de klant gerechtigd zijn op dezelfde schadevergoeding, tenzij hij de hoedanigheid van handelaar heeft. Ingeval onze firma de gedwongen uitvoering van de overeenkomst verkiest, wordt het contractbedrag volledig gefactureerd en is het onmiddellijk eisbaar. In dat geval zullen wij slechts gehouden zijn de levering uit te voeren na tussenkomst van volledige betaling.
2.5. Alle gefactureerde bedragen zijn steeds eisbaar en de klant verzaakt uitdrukkelijk aan zijn recht de opschorting van zijn betalingsverbintenissen in te roepen op grond van de onvolledigheid, gebrekkigheid of laattijdigheid der leveringen. De klant zal desbetreffende desnoods zelf een vordering dienen te stellen, die echter in geen geval de vordering van het openstaande saldo zal kunnen vertragen of opschorten.

3. Leveringen en verzendingen
3.1. De levering en aanvaarding van de goederen geschiedt steeds op onze werven, zelfs indien zij door onze zorgen en vrachtvrij worden geleverd. Ieder risico van transport is ten laste van de klant.
3.2. Alle geleverde materialen zijn onze volledige eigendom tot de integrale betaling van de contractprijs. Ieder risico voor beschadiging of verlies van de goederen is ten laste van de klant.

4. Levering
4.1. Bij verzendingen van bestelde goederen vallen de transportkosten steeds ten laste van de klant en worden derhalve afzonderlijk verrekend.

5. Prijs - betalingen - waarborgen
5.1. In geval de klant de betalingsvoorwaarden niet stipt en volledig naleeft, heeft onze firma het recht, hetzij de ontbinding van de overeenkomst in te roepen zoals voorzien in art. 2, hetzij alle leveringen te schorsen en de geleverde materialen terug te nemen.
5.2. Indien de factuurdatum meer dan zes maanden volgt op de contractdatum of indien de leveringen door toedoen van de klant dienen te worden uitgesteld, hebben wij het recht onze prijzen te verhogen tot onze op dat ogenblik geldende eenheidsprijzen.
5.3. De bestelling van bijkomende leveringen wordt bewezen door de uitvoering zelf ervan. Zij worden aangerekend aan onze op dat ogenblik geldende eenheidsprijzen en zijn dadelijk eisbaar na facturatie.
5.4. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, zijn onze facturen contant betaalbaar.
5.5. Elke factuur, die niet betaald is op haar vervaldag, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlinterest gelijk aan de wettelijke interestvoet vermeerderd met 5%. Naast en boven deze conventionele verwijlinterest, zal de klant tevens voor iedere, zelfs gedeeltelijk, onbetaalde factuur een schadevergoeding verschuldigd zijn die forfaitair bepaald wordt op 25% op de eerste schijf van 0 tot €2.000,-, 15% op de tweede schijf van €2.000,- tot €6.250,-, 10% op de derde schijf van €6.250,- tot €25.000,- en 5% op alle hogere bedragen van het factuurbedrag met een minimum van €125,-. Dit ter vergoeding van alle mogelijke kosten voortspruitende uit de wanbetaling, zoals inning- en administratiekosten, kosten kaskrediet, bijdrage opslagen, R.S.Z., enz.... Dit bedrag zal verschuldigd zijn boven alle gerechtskosten en kosten van uitvoering.
5.6. Creditcard: de belasting van het factuurbedrag geschiedt op het ogenblik waarop de koopwaar wordt verzonden. Aangezien wij geen creditcardgegevens opslaan, verzoeken wij u bij elke order uw gegevens te willen aangeven.
5.7. Het aanvaarden van een wissel door „Sport & Spel" brengt niet met zich mee dat afstand zou worden gedaan van haar factuurvoorwaarden.

6. Garantie
6.1. De klant geniet enkel een garantie uit hoofde van verborgen gebreken onder de volgende voorwaarden:
  • tijdige en volledige betaling van de prijs.
  • onmiddellijke verwittiging per aangetekend schrijven nadat het gebrek werd ontdekt of redelijkerwijze diende gekend te zijn.
De garantie beperkt zich tot de gratis vervanging van de gebrekkige onderdelen en geldt enkel binnen de eerste zes maanden na levering. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebreken die het gevolg zijn van een onoordeelkundig gebruik door de klant of door derden.
6.2. Zichtbare gebreken komen enkel voor vrijwaring in aanmerking, op voorwaarde dat ze binnen de acht dagen na factuurdatum aangetekend worden medegedeeld.

7. Eigendomsrechten
7.1. Aan alle door ons geleverde producten, afbeeldingen en andere documenten behouden wij de industriële eigendom- en auteursrechten. Voor imitatie door derden is onze uitdrukkelijke toestemming vereist.

8. Rechtskeuze en bevoegdheid
8.1. Op al onze contracten, leveringen en werken, is enkel het Belgische recht van toepassing.
8.2. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken binnen het arrondissement Brugge
8.3. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat onze firma het recht heeft eventuele betwistingen te beslechten middels arbitrage. In dat geval hebben wij het recht beroep te doen op de door ons gekozen arbitrage instelling.
Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimaal gebruik.
Meer info